حمید استیلی و چالش اعتیاد

«ابد و یک روز» فیلمی بود که بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داد.