نظر وزیر اقتصاد آلمان درباره اوضاع فعلی اقتصاد ایران