حماس، رژیمی را که یک وجب از سرزمین ما را تحت اشغال داشته باشد، به رسمیت نخواهد شناخت