بررسی «نقد تئاتر در ایران» در شبکه ۴

پنجاه و یکمین برنامه «نقد تئاتر» شبکه چهار سیما، به بررسی «نقد تئاتر در ایران» اختصاص دارد.