جشن قهرمانی تیم والیبال بانک سرمایه و خداحافظی مهدی مهدوی