سازمان ملل حملۀ امریکا در ننگرهار را محکوم کرد

سازمان ملل حملۀ هوایی امریکا در شرق افغانستان را که به مرگ غیرنظامیان منجر شده است، محکوم کرد.