دستور شاهدخت سعودی به طراح فرانسوی برای «بوسیدن پایش»