کاهش هزینه های دولت نباید روی دانشجویان سوار شود/ سرانجام یکباره اجرا شدن یک قانون