هت تریک ضیایی در قهرمانی پرتاب نیزه/طلا و نقره به مقاومت رسید

سحر ضیایی به عنوان قهرمانی پرتاب نیزه بانوان ایران دست یافت.