هت تریک ضیایی در قهرمانی پرتاب نیزه/طلا و نقره به مقاومت رسید