میانگین عمر زنان ایرانی ۵ سال بیش از مردان شد!

سید حسن قاضی زاده هاشمی روز جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی که به مناسبت هفته سالمند در بوستان جوانمردان منطقه پنج تهران برگزار شد، اظهار کرد: اکنون امید به زندگی در میان مردان ۷۶ سال و در میان زنان ۸۱ سال است.