رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تنها رهبر عرب در تشییع قصاب قانا!