رهبرانی که برای عرض ارادت پرز به صف کشیدند (تصاویر)