ترکیب پرسپولیس برای دیدار با قشقایی

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با قشقایی مشخص شد.