فیلمی با موضوع انتخابات در جشنواره فجر/ تدوین «ساحل امن» به نیمه رسید