اختتامیه چهاردهمین اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی – بندرعباس