پیروزی تیم ملی چوگان ایران مقابل آرژانتین

تیم ملی چوگان ایران موفق شد در دیداری خیریه و تدارکاتی آرژانتین را شکست دهد.