تاکید دادستان کل بر دفاع از حقوق عامه

دادستان کل کشور گفت: معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که فعالتر شود هر موضوعی که به حقوق عامه برمی گردد را رصد پیگیری و نظارت می کنیم.۱۲:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر