خوب و بدهای تلکام ۲۰۱۶

نمایشگاه تلکام امسال با اینکه بهترین دوره چند سال اخیر بود ولی نقاط ضعف هم داشت.