عمرانی جا را برای حضور جوانان در تیم ملی بازکرد / تقدیر ویژه فدراسیون از عمرانی

محجوبه عمرانی ملی پوش باسابقه تیم ملی زنان ایران از تیم ملی خداحافظی کرد.