سرعت ثبت نام سرشماری اینترنتی مطلوب شد/ فضای گسترده سرمایه گذاری در بخش آب