تعلیق ۱۵۰۰ کارمند ترک از کار بخاطر ارتباط با فتح الله گولن

ترکیه ۱۵۰۰ نفر از کارکنان و ماموران یک زندان را از کار معلق کرد.