عربستان اینگونه به تصویب قانون «جاستا» پاسخ داد

وزارت خارجه عربستان تصویب قانون «عدالت علیه حامیان تروریسم» (جاستا) در کنگرۀ آمریکا را محکوم کرد، و به آمریکا هشدار داد که خود این کشور از این قانون متضرر خواهد شد….