باید نه گفتن را یاد بگیریم

خواننده پاپ معتقد است همه ما برای مبارزه با بیماری اعتیاد حس مشترکی داریم.