همسر بیل گیتس برای حضور بیشتر زنان در مشاغل مرتبط با تکنولوژی تلاش می کند