۹۹.۹۹۹۹۹۹۹ درصد از فضای بدن شما توخالی است

از زاویه‌ی یک نگاه خیلی بنیادین، تمام موجودات جهان یک فضای توخالی هستند که در دنیایی توخالی زندگی می‌کنند!