تنش بین هند و پاکستان

هند دستور تخلیه روستاهای هم مرز با پاکستان را صادر کرد.۱۳:۲۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر