تغییر رویکرد در نحوه برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی