بازگشت جونز و تمرین شاداب استقلالی ها

شاگردان منصوریان روز جمعه پیش از سفر به انزلی در غیاب چهار بازیکن تمرین پایانی خود را انجام دادند.