ترفند وزیر انرژی الجزایر برای مذاکره بیشتر اوپکی‌ها و کاهش شکاف‌/ بذر توافق یک ماه پیش کاشته شد