اکران همزمان با «فروشنده» به ضرر «سایه» شد/ چهره، مخاطب را به سینما می‌کشاند