اپلیکیشن های آکیلس موجب داغی نمایشگر و تخلیه باتری موبایل های گلکسی می شوند