سپاهان باز هم رنگ برد را ندید/ سوغات ۳ امتیازی دختران کویر از اصفهان