از رهبری به جهت مسئله دخالت یک کاندیدا در انتخابات، تشکر می‌کنم