پرسپولیس برانکو در بازی ۵۳

بازی پرسپولیس وقشقایی شیراز ،پنجام وسومین بازی پرسپولیس در زمان حضور برانکو در این تیم است .