رئیس کمیسیون روابط خارجی بلژیک ۱۰ مهر ماه به تهران سفر می‌کند

رئیس کمیسیون روابط خارجی بلژیک، شنبه هفته آینده به دعوت بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تهران سفر می‌کند.