بررسی تشکیل کمیته تحقیق درباره حمله به کاروان کمک ها در حلب از سوی سازمان ملل

سازمان ملل تشکیل کمیته تحقیق درباره حمله به کاروان کمکها درحلب را بررسی می کند.