پایان ماموریت سفینه روزتا

دانشمندان به زودی به ماموریت فضایی “روزتا ” پایان می دهند.۱۴:۳۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر