آخرین نسخه بتای Swiftkey اجازه انتخاب همزمان ۵ زبان را به شما می دهد