ترفند وزیر الجزایری برای نزدیکی ایران و عربستان و روسیه

بلومبرگ با توجه به اسکان وزرای نفت اوپک در یک هتل که کاری جز صحبت با یکدیگر در آنجا نداشتند و تلاش وزیر نفت الجزایر برای میانجیگری، نوشت: بذرهای این تغییر سیاست با توجه به عوامل مختلف چندین ماه گذشته کاشته شده بود که اکنون ثمر داد اما برای ادامه، مذاکره کنندگان به حلیه های […]