کرملین: خودداری امریکا از همکاری با روسیه، هدیه به تروریست هاست