علت هجمه به قوه قضائیه و سپاه، مقاومت آنها در برابر دشمنان است