«فواد معصوم»: دولت عراق رسما در جنگ سوریه نقشی ندارد