شیء عجیبب زیر لباس کلینتون در مناظره چه بود؟ (تصاویر)