همه دروغهایی که درباره FATF به مردم می‌گویند

تنها ۳۷ کشور از ۱۹۰ کشور جهان، عضو این معاهده مالی هستند و بزرگترین دولت های تروریستی منطقه و دشمنان ما یعنی اسرائیل و عربستان سعودی، عضو این معاهده نشده اند.