رئیس کمیسیون روابط خارجی بلژیک به تهران سفر می‌کند

رئیس کمیسیون روابط خارجی بلژیک، شنبه هفته آینده به دعوت بروجردی به تهران سفر می‌کند.