انتقاد جهاد اسلامی از محمود عباس بخاطر شرکت در مراسم دفن شیمون پرز

جهاد اسلامی از محمود عباس به سبب شرکت در مراسم دفن پرز انتقاد کرد.