آیت الله علم الهدی: قمه زدن وهن به اسلام است/ قمه زدن به نام امام حسین با سربریدن داعش یکی است