افزایش اقدامات امنیتی در اقامتگاه فرانسوا اولاند

اقدامات امنیتی در اقامتگاه رییس جمهور فرانسه افزایش می یابد.