دو رئیس جمهوری که پرز قبل از مرگ گفت از آنان راضیست